K.V.K.K

Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA METNİ
 
Bu Aydınlatma Metni, Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“ Şirket  ”) tarafından, Şirket müşterilerini, kişisel verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirket tarafından işlenmesi konusunda aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.  ("  Kanun ").
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgiyi [ www.oceaneistanbul.com ] adresinde yer alan  Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'nin     Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda  bulabilirsiniz .
 1. a) Kişisel Veri Elde Etme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz elektronik veya fiziksel olarak toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.
 1. b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 Kişisel verilerinizin, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin , Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, ilgili  kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası.   Kanun,   ilgili kişilere tavsiye etmek  ve tanıtımını yapmak, Ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili iş süreçlerini yürütmek, ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaları yürütmek. Şirket  tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik iş birimlerinin   ,  ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve   icrası amacıyla işlenir    .
 1. c) Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Taraflar ve Amaçları
 Kişisel verilerinizin, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, ilgili kişilere tavsiye edilmesi ve tanıtılması amacıyla gerekli faaliyetlerin kişisel mevzuat çerçevesinde planlanması ve icrası   . Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları, Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için iş birimleri tarafından  gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi   ,  Şirketin   yürüttüğü ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması   , Şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile yasal olarak yetkili kurum ve kuruluşlarla, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amacıyla.   Şirketin ve Şirket ile  iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin   hukuki, teknik ve ticari-mesleki güvenliğinin sağlanması    . kanunen yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.
 1. d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanımı
Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahiplerinin Hakları Kullanımı başlığı altında  belirtilen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda  ,  talepleriniz Şirketimiz tarafından en kısa sürede ve her durumda değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 30 (otuz) gün içerisinde.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kendisine bildirilmesini isteme, Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrasında veri sahiplerinin talep hakkının bulunmadığı haller sıralanmış olup, bu kapsamda;
 • Kişisel veri işlemenin suçun önlenmesi veya ceza soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin yetkili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından kanunların verdiği yetkiye dayanarak denetleme veya düzenleme görevlerinin yerine getirilmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • Bu gibi durumlarda verilere ilişkin yukarıda belirtilen haklar kullanılamaz.
 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre aşağıdaki hallerde veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin bu verilere ilişkin talepleri de işlenmeyecektir:
 • Kişisel verilerin gerçek kişiler tarafından, kendileri veya aynı konutta yaşayan aile bireyleri ile ilgili faaliyetler kapsamında, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uymak kaydıyla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistiklerle anonim hale getirilerek araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin milli savunmaya, milli güvenliğe, kamu güvenliğine, kamu düzenine, ekonomik güvenliğe, özel hayatın gizliliğine veya kişilik haklarına aykırı olmamak kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla veya ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi veya suç teşkil etmez.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamak amacıyla kanunla yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemleriyle ilgili olarak adli makamlar veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Gerektiğinde müşteri bilgileri tasarımcılarla paylaşılabilir.
Veri Sahiplerinin Haklarının Kullanımı
  • Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için [www.nowshopfun.com] bağlantısındaki "iletişim bölümündeki formu" kullanabileceklerdir   .
  • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır:
  • Formu doldurup ıslak imzalı bir kopyasını Muammer Akar Mahallesi 287/2 Sok. adresine gönderiniz. No:1 İç Kapı No:1 Karabağlar - İzmir] adresi,
 • Form, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak 281493157, modelyönetim@hs01.kep.tr adresine kayıtlı e-posta yoluyla gönderilir,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngördüğü yönteme uymak.
 • Şirket,  Kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde söz konusu haklarını kullanmak isteyen veri sahiplerine Kanunda öngörüldüğü şekilde en fazla otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuruda bulunabilmesi için, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter aracılığıyla düzenlenmiş özel vekâletnamenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret tarifesi[1] üzerinden ücret alınabilecektir.
 • Şirket,  başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla veri sahibinden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları açıklığa kavuşturmak amacıyla kişisel veri sahibine başvuruya ilişkin sorular sorabilir.
 
 
[1] 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahiplerinin başvurusunun yazılı olarak cevaplandırılması halinde ücret alınmaz. On sayfaya kadar ücret alınır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilmektedir. Başvuruya yanıtın CD veya flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde  Kurum tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Beğendiklerim Menü 0 $0.00
Yukarı